G/F Damgården og Persondataforordningen

Regeringen har vedtaget en ny Persondataforordning med det formål, at virksomheder og foreninger skal beskytte registrerede personoplysninger. Desuden skal virksomheder og foreninger bl.a. oplyse om, hvilke data de registrerer.


1. G/F Damgården
G/F Damgården behandler Personoplysninger på foreningens medlemmer. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af G/F Damgårdens formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
G/F Damgården er etableret ifølge Lokalplan 24, Karlebo Kommune – Fredensborg kommune (oktober 1981), og beboere på Damgårdsvej, Damhusvænget, Myremosevej og Mosevænget har medlemspligt. Foreningen forestår først og fremmest vedligeholdelse af fællesarealer og af et coaxial-kabelnet. Derudover har foreningen fælles interessevaretagelse overfor eksterne interessenter – eksempelvis forsyningsselskaber, kommune og leverandører. Foreningen registrerer derfor oplysninger på medlemmerne for at informere, hjælpe og også fakturere medlemmerne for deres medlemskab.

2. Dataansvarlig:
G/F Damgårdens bestyrelse er Dataansvarlig for foreningens Personoplysninger.

3. Personoplysninger som behandles af G/F Damgården:
G/F Damgården registrerer medlemmernes:

Navne
Adresser Personoplysninger
E-mail
Telefonnumre

Disse Personoplysninger er nødvendige for foreningens virke og fortsatte drift – herunder information om nyheder, foreningens virke, indkaldelse og gennemførelse af foreningens generalforsamling, kontingentopkrævning m.m. Ovenstående personoplysninger betragtes som værende almindelige identifikations oplysninger.
Indmeldelse i foreningen tolkes som, at der er givet tilladelse til at registrere ovenstående Personoplysninger – i henhold til Lokalplan 24 paragraf 12.1 og dermed det tilhørende behandlingsgrundlag for almindelige personoplysninger.
G/F Damgården registrerer ikke Følsomme Personoplysninger.

4. Oplysning:
Det enkelte medlem kan få oplyst, hvilke Personoplysninger G/F Damgården har registreret ved henvendelse til Kassereren.
Personoplysninger videregives ikke til tredjepart uden medlemmers samtykke. Dog tolkes tilmelding til servicekontrakter (f.eks. JT3 Klima), som tilladelse til at give servicepartneren kontaktinformation.
Medlemmer kan få data slettet, som ikke anvendes til opkrævning af bidrag. Personoplysninger og oplysning om betaling af bidrag til foreningen slettes 5 år efter fraflytning.