Disse vedtægter er en afskrift af foreningens vedtægter. Originalvedtægter forefindes hos bestyrelsen. Ved uoverensstemmelser er originalvedtægter gældende.

VEDTÆGTER

 

for

 

”GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDEN”

 

§ 1.      Navn, Område

 

Stk. 1    Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Damgården”.

 

Stk. 2    Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune under Helsingør Ret, der er foreningens værneting.

 

Stk. 3    Foreningens geografiske område omfatter matrikel-numre i henhold til kortbilag nr. 1, alle Niverød by, Karlebo samt alle parceller udstykket heraf efter den 1. januar 1981.

 

Stk. 4    Foreningens geografiske område omfattes af bestemmelserne i Fredensborg Kommunes lokalplan nr. 24, Damgården.

 

          Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af boligparceller, samt ejere af et andelsboligbevis med ret til beboelse af en andelsbolig inden for foreningens geografiske område, som ifølge lokalplanen er pligtig til at være medlemmer af grundejerforeningen. Herfra er dog undtaget ejere af matr.nr. 33a, 37 og 38a, idet disse var bebygget og beboet, inden lokalplanen blev vedtaget.

 

          Såfremt ejerne af matr.nr. 33a, 37 og 38a optages, skal medlemspligt tinglyses på ejendommene omfattende fremtidige ejere.

 

§ 2       Vedtægter

 

Stk. 1    Foreningens vedtægter vil være at godkende af byrådet, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af byrådet.

 

§ 3       Jura

Stk. 1    Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om:

         

at foreningens område skal udvides således, at ejere af ejendomme, der ligger udenfor foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen,

 

at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder,

 

at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.

 

Stk. 2    Generalforsamlingens beslutning kræver byrådets godkendelse.

 

Stk. 3    Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorpå der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

 

§ 4       Varetagelsesområde

 

Stk. 1    Grundejerforeningen varetager i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder navnlig:

 

a. at overtage vederlagsfrit og vedligeholde de til ejendomme hørende fællesarealer med veje, stier m.v., der ikke er eller vil blive overtaget af det offentlige, herunder vedligeholde, renligholde og snerydde de nævnte arealer. Overtagelse sker dog først efter afholdt afleveringsforretning,

 

b. at overtage vederlagsfrit og vedligeholde de til ejendommene hørende fælles forsynings- og afløbsledninger, vej- og stibelysninger samt fællesantenneanlæg, med mindre anlæggene tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, eller lignende institutioner. Overtagelse sker dog først efter afholdt afleveringsforretning,

c. at grundejerforeningen ikke skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af et eventuelt fælleshus (jf. lokalplan nr. 24), men at der ved opførelse af et fælleshus nedsættes et selvstændigt fælleshuslav til varetagelse af disse interesser.

 

          Grundejerforeningen skal vederlagsfrit stille areal til rådighed til opførelse af et fælleshus.

 

          Alle beboere inden for lokalplanens område har ret til at deltage i fælleshuslavets aktiviteter under hensyntagen til de vedtægter der bliver gældende herfor.

 

          Lokalplanens bestemmelser vedrørende fælleshus, herunder placering, størrelse og udformning skal respekteres.

 

Stk. 2    På de fællesarealer, der tilskødes grundejerforeningen, er nedlagt forsyningsledninger.

 

§ 5       Hæftelse – Lån

 

Stk. 1    Grundejerforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den grundejerforeningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke grundejerforeningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Stk. 2    Grundejerforeningen er berettiget til at optage lån, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, efter forudgående bemyndigelse af generalforsamlingen.

 

§ 6       Bidrag

 

Stk. 1    Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

 

Stk. 2    Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag

 

Stk. 3    Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle boligenheder.

 

          Differentiering i bidrag kan dog kun vedtages, når det er dokumenteret, at nogle medlemmer belaster grundejerforeningens budget tilsvarende.

 

Stk. 4    Ved ikke rettidig indbetaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

 

Stk. 5    Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

 

Stk. 6    Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

 

Stk. 7    Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boliger, betales dog bidrag for hver boligenhed.

 

§ 7       Overdragelse

 

Stk. 1    Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer, er han med overtagelsesdagen som skæringsdag ophørt at være medlem af foreningen og uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

Stk. 2    Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige hæfter for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

 

Stk. 3    Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kassere og oplyse den nye ejers navn, stilling og bopæl, samt den tidligere ejers bopæl.

 

Stk. 4    Udgået

 

§ 8       Myndighed

 

Stk. 1    Ethvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse er eller senere til enhver tid på lovlig måde bliver ændret.

 

Stk. 2    Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

 

Stk. 3    De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, forpligtet til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomiske karakter eller anden art. Foreningen skal, uanset sagsanlæg eller senere appel, være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.

 

§ 9       Generalforsamling, øverste myndighed

 

Stk. 1    Generalforsamlingen er, inden for de ved vedtægternes fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Stk. 2    For så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt, træffer generalforsamlingen beslutning om fremsatte forslag ved simpel stemmeflerhed, hvorved blanke stemmer ikke medregnes. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg anses den eller de kandidater som valgt, der opnår flest afgivne stemmer.

 

Stk. 3    Såfremt eet af de tilstedeværende medlemmer kræver det, skal en afstemning afholdes skriftligt.

 

§ 10      Generalforsamling

 

Stk. 1    Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned i Fredensborg Kommune.

 

Stk. 2    På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

a. valg af dirigent,

b.  formandens beretning forelægges,

c.  fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning,

d.  valg af medlemmer til bestyrelsen

e.  valg af 3 bestyrelsessuppleanter,

f.  valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant,

g.  indkomne forslag,

h.  fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent,

i.  eventuelt,

under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

Stk. 3    Forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling må – for at blive behandlet – være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar.

 

Stk. 4    Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

§ 11      Indkaldelse til generalforsamling

 

Stk. 1    Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse og oplysning om bestyrelsens og medlemmers forslag til dagsorden til hver enkelt medlem efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse.

 

Stk. 2    Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

 

§ 12      Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1    Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af en motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse med mindst 3 ugers varsel. Juli måned må dog ikke medregnes.

 

§ 13      Adgang/stemme generalforsamling

 

Stk. 1    Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle/samlever, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden, såfremt et medlem giver møde ved ægtefælle/medejer eller advokat. Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivning finder sted. Ingen mødende parcel kan dog have mere end fem fuldmagter – svarende til max. 5 stemmer.

 

Stk. 2    Repræsentanter for byrådet i Fredensborg Kommune kan uden stemmeret deltage i og få ordet på generalforsamlingen.

 

§ 14      Stemmer

 

Stk. 1    Hver boligenhed har 2 stemmer.

 

Stk. 2    Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der giver møde. Uanset ejerforhold kan ingen ejer have mere en 4 stemmer..

 

Stk. 3    Forslag om væsentlige forandringer af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning fordrer dog, at mindst ¾ af foreningens stemmetal giver møde, og at 2/3 af foreningens stemmetal stemmer for forslaget.

 

          Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 3 uger til ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 2/3 af de mødte stemmer derfor.

 

Stk. 4    Udgået

 

Stk. 5    Regler vedrørende foreningens medlemmers hæftelse kan alene ændres, såfremt 5/6 af foreningens medlemmer ved en generalforsamling beslutter dette.

 

§ 15      Dirigent generalforsamling

 

Stk. 1    På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

 

Stk. 2    Dirigenten skal, når mindst en lovlig deltager af forsamlingen forlanger dette, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisor skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring herom.

 

§ 16      Referat fra generalforsamling

 

Stk. 1    Generalforsamlingens beslutninger, stemmetal og ved behov også oplysninger af væsentlig betydning om forsamlingens forhandlinger indføres i en mødeprotokol, der føres af sekretæren og underskrives af dirigenten samt af bestyrelsens medlemmer, herunder nyvalgte, men ikke afgåede medlemmer og af sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft.

 

Stk. 2    Senest en måned efter generalforsamlings afholdelse foranlediger bestyrelsen udsendelse af referat til hvert enkelt medlem.

 

§ 17      Bestyrelse

 

Stk. 1    Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.

 

Stk. 2    Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

 

Stk. 3    Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år første gang. Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ved den stiftende generalforsamling og derefter for 2 år ad gangen. Første, anden og tredje suppleant vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 4    Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis et flertal af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

 

Stk. 5    Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, skal bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling for valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Stk. 6    Bestyrelseshverv er ulønnede, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

§ 18      Bestyrelsens Pligter

 

Stk. 1    Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at entrere og herunder at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg.

 

Stk. 2    Der afholdes møde, så ofte formanden eller to øvrige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

 

Stk. 3    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer giver møde.

 

Stk. 4    Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I Tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 5    Foreningen tegnes over for tredjemand af formand og 2 andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

          Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 19      Regnskab

 

Stk. 1    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går dog fra foreningens stiftelse og til den 31. december, 1988.

 

Stk. 2    Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3    Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. februar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 20      Bank/indbetalinger

 

Stk. 1    Medlemmernes indbetaling foretages til foreningens bank-, sparekasse- eller girokonto i foreningens navn.

 

Stk. 2    På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Dog må kassereren disponere alene over en konto med max indestående kr. 100.000 via netbank (pristalsreguleret 2009:100)

 

Stk. 3    Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,-.

 

§ 21      Kontingent/indskud

 

Stk. 1    Pligt til at svare kontingent indtræder ved medlemskab af foreningen.

 

Stk. 2    Udgået

 

Stk. 3    Kontingent forfalder hvert års 1. maj for det løbende år eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning.

 

Stk. 4    Undlader noget medlem rettidigt at betale bidrag – ordinært eller ekstraordinært -, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves indkrævede beløb til retslig inkasso, skadeløst for foreningen.

 

Stk. 5    I tilfælde af tvistigheder mellem foreningen og et nuværende – eller tidligere – medlem danner retten i Hørsholm i begge tilfælde værneting.

 

§ 22      Diverse

 

Stk. 1    Ethvert medlem er forpligtiget til at benytte sin ejendom således, at benyttelsen ikke medfører røg-, støj- eller lugtgener, ligesom ejendommen skal vedligeholdes sømmeligt. Der må ikke på ejendommen haves andet husdyrhold (kæledyr) end almindelige husdyr såsom hund og kat m.v., og kun såfremt disse ikke er til gene for de omkringboende. Det er ikke tilladt at opsætte andre udvendige antenner.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. september, 1988.med ændringer vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling d. 31. marts 2009

 

 

___________________      ____________________

(Dirigent)               (Bestyrelsesformand)

 

 

 

___________________      ____________________

(Bestyrelsesmedlem)      (Bestyrelsesmedlem)

 

 

 

___________________      ____________________

(Bestyrelsesmedlem)      (Bestyrelsesmedlem)