Bestyrelsen får jævnligt henvendelser om, hvorvidt der er regler for hegn i skel, og det er der. 
Grundejerforeningen Damgården har ikke selv regler herfor, men Lokalplan 24, som gælder for vores område, kræver i paragraf 10, at der kun må være levende hegn i skel.


Specielt fortæller paragraf 10 styk 2 følgende om villa-områderne:
"I Al og A2 skal der i skel etableres levende hegn af en højde på ikke over 1,80 m. Til støtte for det levende hegn er dog tilladt at opsætte trådhegn i indtil en højde af 1,20 m. Hegnet om hver parcel må kun afbrydes ved adgangstorvet som adgang til tilkørsel i en bredde af 3 m. Hegnet kan dog tillades afbrudt yderligere en gang, hvor en parcel har skel mod stiareal eller grønt friareal. Levende hegn mod stier og veje skal plantes 40 cm bag skel."


Desuden fortæller paragraf 10 styk 3 følgende om andelsbolig-områderne:
"I Bl og B2 må der etableres mure eller træhegn vinkelret på husene mellem de enkelte rækkehusparceller i en højde af 1,80 m. Mod fællesarealet skal der etableres levende hegn. Til støtte for det levende hegn er dog tilladt at opsætte trådhegn i indtil en højde af1,20 m."
Det er således ikke tilladt at opsætte faste hegn (flethegn, rafter m.m.) i skel (heller ikke mellem villa-naboer), ligesom højden af det levende hegn også skal overholdes.


Vedligeholdelse
Sædvanligvis er der sjældent problemer omkring vedligeholdelse af fælles hegn og hegn ud mod sti/vej i vores forening - men for en god ordens skyld bør det nævnes, at der ifølge Hegnsloven er pligt til årlig vedligeholdelse for at undgå ulempe og hindring af udsyn:
"§ 18. Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, således at de kan opfylde deres formål....Stk. 4. Andre levende fælleshegn kan af naboen forlanges nedkappet én gang årligt til en højde af 3,5 m.Stk. 5. Levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at færdes, skal holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdselen eller hindrer udsynet for vejfarende...."