Nedenstående indhold er kopieret fra (Parcelhusejernes Landsforening - http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/3324/Fuldmagter/2 - benyt dette link for den oprindelige version


Mit Hus nr. 2016-01

Fuldmagter

Det er en helt almindelig retlig grundsætning, at et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde for sig i ethvert ærinde. Dog kan vedtægten bestemme det anderledes. Når man derfor skal vurdere spørgsmålet om fuldmagter på en generalforsamling, så er man nødt til først og fremmest at se på, hvad der rent faktisk står i foreningens vedtægt.Hvis der ikke er forbud mod at stemme med fuldmagt, er det dirigentens opgave at tilse, at en fuldmagt rent faktisk kan godkendes til den pågældende generalforsamling.En fuldmagt skal indeholde så tilpas mange oplysninger, at dirigenten er i stand til at kunne identificere, hvem der har givet fuldmagten og hvad fuldmagten går ud på. For at kunne identificere fuldmagtsgiveren (og sikre generalforsamlingen mod ”urent trav”), må følgende informationer tydeligt (dvs. læsbart) fremgå af fuldmagten:


navn og adresse (den der udsteder fuldmagten, fuldmagtsgiver)
dato
underskrift

Herudover skal det fremgå:

hvem fuldmagten gives til (fuldmagtshaver)
hvad formålet med fuldmagten er

Formalia
Formålet kan enten være, at der skal stemmes på en bestemt måde i bestemte spørgsmål, eller (nok mest normalt) at man giver et andet medlem tilladelse til at stemme efter egen overbevisning i de afstemninger, der kommer på den pågældende generalforsamling. En såkaldt generalfuldmagt.

Generalfuldmagt
En typisk generalfuldmagt kan således være:”Undertegnede, (fuldmagtsgiver), giver hermed, (fuldmagtshaver), fuldmagt til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen, der afholdes (den og den dato). (Dette skal så dateres og underskrives af fuldmagtsgiveren).

Usikkerhed = afvisning
Hvis der er usikkerhed i forhold til fuldmagten, så bør dirigenten altid afvise fuldmagten.Det er dirigentens pligt at gennemgå og kontrollere fuldmagter, inden man overgår til dagsorden. Herudover er det også dirigentens opgave at kontrollere, at ingen dermed kommer til at stemme med flere stemmer end tilladt set i forhold eventuelle begrænsninger i vedtægten (fuldmagtsbegrænsning). Hvis et medlem derfor bærer flere fuldmagter og dermed flere stemmer, end hvad vedtægten måtte tillade, så må nogle af fuldmagterne afvises (uanset om de ellers er korrekte).

Kupforsøg
I forhold til at nogen måske har mulighed for at "kapre" en generalforsamling, kan fremhæves følgende afsnit fra bogen "foreningsret" af Ole Hasselbalch (2. udgave, 1992, side 135/136):
"...er det dog muligt, at anvendelse af fuldmagt må afvises ud fra overvejelser over den foreliggende foreningsmæssige situation: Generalforsamlingen skal være forum for en demokratisk beslutningsproces. Denne proces kan imidlertid kortsluttes, såfremt det er muligt at dominere forsamlingens stillingtagen ved hjælp af fuldmagtsstemmer. Der opstår et problem, såfremt fuldmagter præsenteres i meget stort tal. Generalforsamlingen skal være et forum, hvor beslutningerne formes på baggrund af en fri debat. Efter argumentationernes slibning imod hinanden udkrystalliseres forsamlingens endelige stillingtagen. Hele denne proces sættes ud af funktion, såfremt "fuldmagtsstemmerne" bliver for mange. Små foreningsfraktioner kan spekulere i medlemmernes ringe lyst til at møde frem på generalforsamlingen og i det skjulte samle fuldmagter fra sympatisører, således at de kan "erobre" forsamlingen. Herved lader generalforsamlingsbeslutningerne sig forrykke på en måde, der ikke er i harmoni med flertallets ønsker og forventninger. Det er et led i demokratiet, at man må møde frem og udnytte sin stemme, hvis man vil have indflydelse. Men det er imod demokratiet, at begrundede forventninger om, at det ikke er nødvendigt at møde frem, misbruges. I tilfælde, hvor der opstår risiko for sådant misbrug, må det derfor være dirigentens pligt at afvise fuldmagter - selv uden holdepunkt herfor i vedtægterne i form af et forbud mod stemmeafgivelse ved fuldmagt..."

Mindretalsbeskyttelse
Sagt på jævnt dansk er det derfor også dirigentens opgave at sikre, at fuldmagter ikke truer den demokratiske proces i foreningen. Dette kan ses som en form for mindretalsbeskyttelse.Hvis dirigenten vurderer, at det kan være tilfældet, så skal dirigenten altså afvise, at fuldmagterne kan benyttes.


Udgivet i http://www.parcelhus.dk/module/articles/category/105/Mit+Hus+2016-01/2 - Mit Hus 2016-01